Ispit – Prometni propisi i sigurnosna pravila

Teorijski dio vozačkog ispita – ispit iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila polaže se rješavanjem testa pismeno ili pomoću računala, posebno za svaku kategoriju vozila, nakon što je kandidat završio teorijski dio osposobljavanja. Kandidat za vozača koji posjeduje vozačku dozvolu kategorije vozila B, B+E, C1, C, C1+E, C+E, D, D+E ili H, a polaže vozački ispit za kategoriju vozila A1,A2 ili A, nije obvezan polagati teorijski dio ispita. Položen teorijski dio ispita uvjet je za početak praktičnog dijela osposobljavanja – iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom.

Ispit se polaže u prostoru opremljenom za polaganje teorijskog dijela ispita u koji se može smjestiti najmanje 20 kandidata za vozače. Svaki kandidat mora imati svoju klupu (stol) kako bi potpuno bilo onemogućeno prepisivanje.

Ispit provode dva ovlaštena ispitivača, a ako se ispit polaže pomoću računala, ispit može provoditi i jedan ovlašteni ispitivač.

Ispit traje najdulje 45 minuta.

Za vrijeme ispita kandidat na stolu mora imati samo osobnu iskaznicu ili putovnicu, knjižicu kandidata za vozača, kemijsku olovku, flomaster ili nalivpero, naočale i maramice.

Tijekom provedbe ispita u prostoru u kojem se ispit provodi može biti uz kandidate nazočan samo ovlašteni ispitivač ili ovlašteni ispitivači koji provode ispit i ovlašteni nadzornik.

Ovlašteni ispitivač obvezan je kandidatima usmeno dati upute za rješavanje testa prema sljedećem:
1. na postavljeno pitanje postoji više, a najmanje jedan točan odgovor,

2. kandidat za vozača rješava test (odgovara na pitanja) označavanjem točnih odgovora oznakom »X«, odnosno, upisuje odgovor na za to predviđenom mjestu u testu ili prema posebnim uputama ako test rješava pomoću računala,

3. pitanje na koje kandidat nije odgovorio, ili je netočno odgovorio, ili je djelomično odgovorio, odnosno, pitanje u kojem je odgovor prepravljan, brisan ili podebljavan ovlašteni će ispitivač ocijeniti netočnim odgovorom,

4. ukoliko kandidat rješava test pomoću računala, slijedit će dodatne upute na računalu kojih se mora pridržavati.

Kandidat je na ispitu položio ako ostvari najmanje 90% bodova od ukupno mogućih. Iznimno, nije položio na ispitu kandidat iako je ostvario više od 90% bodova ukoliko pogrešno odgovori na pitanje koje se odnosi na propuštanje vozila na raskrižju. Kandidat ima pravo uvida u test i na objašnjenje ocjene ovlaštenog ispitivača.
Kandidat koji na testu iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila postigne manje od 50% bodova ili ne položi ovaj ispit niti nakon petog pokušaja u roku od godine dana od dana završetka osposobljavanja mora proći ponovno osposobljavanje iz toga nastavnog predmeta.

Ispit – Pružanje prve pomoći

ISPITI IZ NASTAVNOG PREDMETA PRUŽANJE PRVE POMOĆI OSOBAMA OZLIJEĐENIM U PROMETNOJ NESREĆI

Ispit se polaže u pravilu usmeno (dva pitanja teorijska i jedno praktično) pred ispitivačem Hrvatskog autokluba i to obvezno prije ispita iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom.

Ispit nisu dužni polagati liječnici, medicinske sestre ili medicinski tehničari i kandidati koji imaju važeću vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom ili traktorom.

 

Ispit – Upravljanje vozilom

ISPIT IZ NASTAVNOG PREDMETA UPRAVLJANJA VOZILOM

Ispitu iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom može pristupiti kandidat koji je završio osposobljavanje prema propisanom programu, nakon što mu je to stručni voditelj autoškole u kojoj se osposobljavao potpisao i ovjerio u Knjižici kandidata za vozača.

Ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom polaže se individualno na prometnom vježbalištu i u prometu na javnoj cesti.

Na prometnom vježbalištu kandidat polaže ispit samostalno bez nazočnosti instruktora vožnje u vozilu. Ovlašteni ispitivač njegovu vožnju prati i ocjenjuje izvan vozila.

Ako kandidat položi dio ispita na prometnom vježbalištu, nastavlja ispit u prometu na javnoj cesti, s ovlaštenim ispitivačem i instruktorom vožnje u vozilu.

Ovlašteni ispitivač kandidata koji polaže ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom A1,A2. A i M kategorije na javnoj cesti prati drugim vozilom i izdaje zadaće putem komunikatora.

Ispitu može biti nazočan i ovlašteni nadzornik.
Vrijeme trajanja ispita i broj kilometara prevezenih tijekom ispita moraju biti dovoljni za procjenu razine stečenih vještina i ponašanja kandidata a u suglasju s propisanim sadržajima ispita. Vrijeme trajanja provjere vještina i ponašanja (vrijeme vožnje) mora trajati najmanje 30 a najviše 60 minuta na ispitu za kategorije M, A1,A2, A, B i B+E, odnosno najmanje 45 a najviše 75 minuta na ispitu za sve ostale kategorije vozila. Ovo vrijeme ne uključuje psihološku pripremu kandidata, provjeru dokumentacije i utvrđivanje uvjeta za pristupanje ispitu. Također, ovo vrijeme ne uključuje provjeru posebnih radnji vozilom i objavu rezultata ispita iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom.

Instruktor vožnje ne smije utjecati na način ispitivanja kandidata, izbor sadržaja ispita niti na bilo koji način utjecati na provedbu ili ishod ispita.

Kada postoji objektivna opasnost da će kandidat izazvati prometnu nesreću ili materijalnu štetu, instruktor vožnje dužan je intervenirati na kandidatovo upravljanje vozilom.

Ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom u pravilu se polaže na vozilu na kojem se kandidat osposobljavao, a za B kategoriju kandidat može polagati ispit koristeći vozilo ovlaštene stručne organizacije ili vozilo druge autoškole.

Vozilo na kojem se polaže ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom mora udovoljavati uvjetima propisanim Programom polaganja vozačkog ispita i opremljeno u skladu s Pravilnikom o osposobljavanju kandidata za vozače.
Sastav, način i uvjete rada posebnog povjerenstva propisuje Hrvatski autoklub svojim općim aktom.
Ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom prekinut će se ako:
1. se tijekom ispita pokaže da je vozilo na kojem se provodi ispit tehnički neispravno,
2. tijekom ispita dođe do prometne nesreće,
3. je tijekom ispita iz bilo kojeg razloga ugrožena opća sigurnost prometa na cesti,
4. instruktor vožnje utječe na provedbu ili ishod ispita,
5. nastupe razlozi više sile.
U slučaju prekida ispita, ovlašteni ispitivač može ocijeniti kandidata samo ako ima dovoljno elemenata za ocjenu njegovih znanja i vještina u vožnji.
Kandidatu koji nije položio ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom, ovlašteni ispitivač mora priopćiti greške učinjene tijekom vožnje, radi kojih nije položio ispit, a koje je za vrijeme provedbe ispita uočio i upisao u ispitni list.
Ovlašteni ispitivač greške priopćuje kandidatu nakon što ga je upoznao s činjenicom da ispit nije položio..
Ako se želite podrobnije uputiti u način provedbe i sadržaja ispita iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom treba u odjeljku PROPISI potražiti Pravilnik o načinu obavljanja i organiziranja vozačkih ispita … (NN, 155/2008)i Program vozačkog ispita (NN, 155/2008.).